Във Федерацията към момента членуват  13 браншови синдикални сдружения (Синдикати), които са основни членове  и 11 директно членуващи основни синдикални организации, които не могат да се отнесат към което и да било синдикално сдружение.

             Синдикалните сдружения са: 

1 Синдикат на работещите в областна и общинска администрация  СРООА
2 Национален синдикат на гражданската администрация в МВР  НСГА - МВР
3 Синдикат на работещите в социално  подпомагане и социални  услуги  СРСПСУ
4 Синдикат на работещите в агенция по заетостта  СРАЗ
5  Национален синдикат на служителите в НАП  НСС - НАП
6  Синдикат на работещите в ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" СРДРВВЗ 
7 Синдикат на архивистите СА 
8  Синдикат на работещите  в Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" СР - ИАИЕУ 
9  Синдикат на работещите в МЛС СРМЛС 
10  Синдикат на работещите в НОИ СРНОИ 
11 Синдикат на работещите в БСТ СРБСТ 
12 Синдикат на работещите в ДАТО  СРДАТО
13 Синдикат на работещите в БКС  СР - БКС