РЕЗОЛЮЦИЯ № 7
 Промени в Кодекса на труда относно представително облекло за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация

В държавната администрация работят две категории служители, чиито правоотношения са уредени в два отделни закона – Кодекс на труда (КТ)  и Закон за държавния служител (ЗДСл).

От 2003 г. със създаването на чл.107 „а“ в КТ законодателят започна да поставя  допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, унифицирани с тези за държавните служители по ЗДСл (изисквания за заемане длъжност в администрацията;  подаване на декларации за имотно състояние; оценяване изпълнението на длъжността; определяне на заплатите и допълнителните възнаграждения, както и редът за получаването им; базата за определяне възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията; спазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация). Подходът за унифициране на изисквания, задължение и права на работещите  в държавната администрация следва да бъде приложен и по отношение на видовете облекла, на които имат право.

В някои администрации правото на облекло на работещите по трудово правоотношение е уредено с нормативен акт, отнасящ се за дадената система (АСП, МВР, ДАНС, ДАТО, МЛС).

Всяка администрация има средства за  работно облекло и всяка година предоставя такова на служителите, работещи по трудово правоотношение, по различен ред - определят се видовете облекло, брой, срок на износване и се изисква предоставянето на разходно-оправдателен документ (фактура), което е констатирано и при проверки, извършени от Сметната палата.

Вече пет поредни години преди изготвянето на Проекта  на Закона за държавния бюджет на РБ, Федерацията прави предложение до Министерския съвет и до Народното събрание за законодателно уреждане на правото на представително облекло за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, но то не се приема от управляващите.

Това предложение не е свързано с допълнителни  финансови средства, а само с уеднаквяване реда на получаването им от двете категории служители - определената от работодателя стойност за облекло да се дава в пари (без да се изисква предоставянето на разходно-оправдателен документ - фактура), като изборът и видът на облеклото се осигуряват от всеки служител, работещ по трудово правоотношение, както това е уредено за държавните служители.

Делегатите на VІІ-я Конгрес след обсъждане на въпроса за  законодателно уреждане на правото на представително облекло за работещите по трудово правоотношение  в държавната администрация възлагат на  ръководството на Федерацията да продължи да работи за допълнение в  чл. 107“а“ на Кодекса на труда  и  създаване  нова алинея  със следното съдържание:

„Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на представително и униформено облекло при условия и по ред, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.“