РЕЗОЛЮЦИЯ № 4

Заплащане на труда в държавната администрация

 Заплатите на работещите в държавната администрация в различните системи, членуващи във Федерацията, са ниски и през този отчетен период нямат съществена промяна (реално увеличение имат само няколко администрации).

С въвеждането на новия модел на заплащане (Моделът Дянков) в средата на 2012 г. работната заплата на служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация не се промени, а само се преструктурира, като  отпадат допълнителните възнаграждения с постоянен характер – за прослужено време и за научна степен, които се залагат в размера на новата основна месечна заплата.

В  повечето от обхванатите от ФНСДУО структури липсата на финансов ресурс не позволява нарастване на основната месечна заплата (ОМЗ), а при наличие на финансови средства се дава само допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) или допълнително материално стимулиране (ДМС).

Липсата на увеличение на ОМЗ в държавната администрация въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността демотивира работещите и обезсмисля процеса на оценяване, тъй като няма обвързване на постиженията на служителите с възнагражденията им.

Малкото процентно  увеличение на средствата за персонал за 2016 г. и 2017 г. компенсира донякъде „изгубения“ 1% за „клас“ и води до сравнително малко, но крайно недостатъчно увеличение на ОМЗ на работещите в администрацията.

Увеличаването само на минималната работна заплата за страната без да са предвидени средства за увеличение на останалите заплати, затваря ножицата за плащането на помощния и  изпълнителския персонал, специалистите и експертите, игнорира образование, квалификация и професионален опит, демотивира и обижда служителите.

Институциите е наложително  да залагат увеличение на средствата за персонал и на Единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности за реално увеличение на основните   заплати на работещите, а не само за покриване на минималната работна заплата.

Делегатите на VІІ-я Конгрес като отчитат неудовлетвореност от нивото на заплатите в държавната администрация, възлагат на ръководството  на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации да продължи да настоява пред управляващите за:

  • спешно преразглеждане и промяна на нормативните актове по оценяване и заплащане на служителите в държавната администрация до уреждане на принципите и правилата за формиране на възнагражденията със закон;
  • ежегодно залагане в ЗДБРБ на достатъчно средства за персонал за държавната администрация, които да осигурят справедливо и достойно заплащане труда на служителите;
  • нарастване на средната работна заплата (СРЗ) в държавната администрация с темпа на нарастване на минималната работна заплата за страната.