РЕЗОЛЮЦИЯ № 2
Нова уредба на държавната служба

 Делегатите на VII-я Конгрес на ФНСДУО отчитат:

От 1999 г. с приемането и прилагането на Закона за държавния служител (ЗДСл) и съпътстващите го нормативни документи правата, задълженията, статута и статуса на работещите в държавната администрация се уреждат по различен начин – в Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията (за ГД“ИН“), Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за ДАНС, Закона за специалните разузнавателни средства (за ДАТО), Закона за НАП и т.н., обусловени от:

  • Вида правоотношение на работещите;
  • Система / сектора на държавно управление;
  • Прехвърляне на правомощия на МС, които са от компетентност на закона.

От тогава досега вместо да се работи в посока на дефиниране на общи принципи и правила, като се отчита спецификата на всяка система на държавно управление, различията се задълбочават, тъй като правната уредба търпи промени в посока на необосновано противопоставяне на интереси и нежелание на управляващите да определят ясни правила за държавната администрация.

Извършваните в предходните години промени без анализи и обосновки, свързани с финансов ресурс на държавата, са имитация на „административна реформа” и сериозно объркват цялостния облик и имидж на държавната администрация.

В предходните 25 години властимащите се стремяха да дадат публичност на някакви „техни идеи” за реформа, но никой от тях не се осмели да направи и представи цялостна концепция за държавната администрация – централна и местна.

Нямаха и смелост да се отчете резултатът от поредицата реформи, в 90% преминаващи като съкращения на персонал, който след нормативни еквилибристики почти възвръщаше своята численост в някои администрации, а в други работещите търпяха и търпят изключителна натовареност.

Съветът за административна реформа всяка година прави „розови”отчети, като отчита численост, проценти, дава сравнителни таблици и т.н., но без сериозни анализи, от които да се виждат бъдещи решения.

Констатирайки необоснованите различия в правния статут и статус на работещите в държавната администрация, делегатите на VII-я Конгрес на ФНСДУО предлагат на изпълнителната власт:                                      

  • Да се започне работа за нова законодателна рамка на държавната служба след предварителен, сравнителен анализ на статус, права и задължения, заплащане, оценяване и т.н. на държавната администрация по структури и
  • да се изработи и предложи нов закон, в който да се регламентират:
  • общите принципи и спецификите на всяка структура;
  • изрично да се заложи числения състав на всяка структура на изпълнителната власт;
  • да се уредят правилата за формиране на възнагражденията;
  • да се определят всички длъжности на изпълнителната власт по структури;
  • да се уреди изрично социалното сътрудничество на изпълнителната власт със синдикатите на различните нива, включително и правото на колективно договаряне. 

Делегатите на VII-я Конгрес на ФНСДУО възлагат на ръководството на Федерацията да работи в тази насока.