РЕЗОЛЮЦИЯ № 1
Заплащане на труда

Политиката по доходите и заплащането на труда са основно поле за дейност на ФНСДУО, за защита на социалните и материални интереси на нейните членове и техните семейства.

Във ФНСДУО членуват работещи в държавната администрация, в държавни и общински предприятия, в частни предприятия и в граждански организации.

Синдикалните членове на Федерацията работят на различни места, заемат различни длъжности, предимно на ниски и средни длъжностни нива. Много от тях са с висше образование и са на длъжности с висока отговорност и натовареност. Всички те са с ниски заплати, които не отговарят на образованието, квалификацията и отговорностите.

В годините след 2012 г., се наблюдава значителен растеж на минималната работна заплата (МРЗ), но все още размерът й  е най-ниският за страните от ЕС. Минималната работна заплата е национален основополагащ параметър в системите на заплащане на труда и   влияе на възнагражденията на най-ниско доходните групи. Всъщност заплащането на труда на средно и високодоходните групи не се влияе пряко от повишаването  на МРЗ.

Има системи, в които заплатите се приближават до минималната за страната и други, в които  с увеличаване на минималната работна заплата, се увеличават праговете за реализиране на определен обем постъпления (БСТ), което на практика нито увеличава индивидуалните месечни възнаграждения, нито общия оборот от постъпления на предприятието. С нарастването на МРЗ се увеличават изискванията към работниците, което при всяко увеличение създава неудовлетвореност, напрежение и притеснение, вместо стабилност и подобряване на трудовите възнаграждения.

Опитът от последните години показва, че масово се нарушават  правилата по отчитане и заплащане на  извънредния труд, а допълнителните възнаграждения за нощен труд и за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя се  изплащат в  минимални размери.

През годините  се констатира, че има системи с влошени условия на труд и се налага работещите в тях да заплащат за своя сметка транспортни разходи, материали и консумативи за изпълнение на служебните  задължения, работно облекло и лични предпазни средства, за да могат да работят (АСП, АЗ, МВР, някои ОА, ЗСУ, БКС и др.).

Макар и единичен  случай в предприятие на  БКС има трудов спор за неизплатени  заплати на всички работници за осем месеца, което обрича тях и семействата им на глад и мизерно съществуване. Недопустимо е в държава, член на ЕС, работниците да са беззащитни пред произвола на работодателя - частник и да знаят, че няма закон, който да ги защити адекватно, след като са преминали през всички законови стъпки, за да получат заработените си заплати - сигнали до ГИТ, преговори, стачка, спечелени съдебни дела, извадени изпълнителни листове.

Вече 10 години България е член на ЕС, но обещанията за ускорен ръст на доходите от труд, за равностойно и добро заплащане, не са изпълнени и остават в миналото. България все още е страната с най-ниска МРЗ в ЕС.

Като изразяват неудовлетвореност от постигнатото  в областта на трудовите възнаграждения през периода 2012 – 2017 г. и отчитат  продължаващото подценяване цената на труда, въпреки  макроикономическата стабилност и систематичното подобряване на  икономически и финансови резултати, делегатите на VІІ-я Конгрес на ФНСДУО  се обявяват за поврат в подоходната политика на всички равнища  и настояват за:

  • справедливо и достойно заплащане, за подобряване на жизнения стандарт;
  • налагане на обоснована и социално справедлива политика по доходите, която да е насочена към осигуряването на средства, чрез които да се достигне нормален жизнен статус за всеки човек;
  • работни заплати, които да възстановят покупателната си способност и по този начин да се увеличи платежоспособното търсене;
  • премахване на абсолютното и относително замразяване на работните заплати, извършвано практически през последните години;
  • прилагане на колективното трудово договаряне на отраслово и браншово равнище като се основава на достигнатите равнища на работните заплати и се използва механизъм за тяхното развитие и увеличение, в зависимост от изискванията на пазара на труда;
  • законодателни промени в посока сериозни санкции за некоректни работодатели, които не изплащат в срок работни заплати.