Отчетно - изборни конференции (ОИК) на Синдикати към ФНСДУО

В периода 13 - 18 март 2022 г., в „Гранд Хотел Поморие“, поетапно се проведоха отчетно - изборни конференции (ОИК) на Синдикати, основни членове на ФНСДУО.

На отчетно - изборните конференции се избраха ръководни органи на всеки от Синдикатите за новия мандат от 5 години. Представени бяха отчетни доклади за предходния мандат 2017 г. – март 2022 г. и се избраха делегати за VIII-я Конгрес на ФНСДУО.

Синдикатите, които проведоха своите отчетно - изборни конференции в периода 13 - 18 март 2022 г. са: 

 • Синдикат на работещите в областна и общинска администрация (СРООА);
 • Синдикат на  работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ);
 • Синдикат на работещите в Агенция по заетостта (СРАЗ);
 • Национален синдикат на служителите в Национална агенция по приходите (НСС - НАП);
 • Синдикат на работещите в Национален осигурителен институт (СРНОИ);
 • Синдикат на работещите в местата за лишаване от свобода (СРМЛС);
 • Синдикат на работещите в държавен  резерв и военно-временни запаси (СРДРВВЗ);
 • Синдикат на архивистите (СА);
 • Синдикат на работещите в Държавна агенция „Електронно управление“ (СРДАЕУ);
 • Синдикат на работещите в Български спортен тотализатор (СРБСТ);
 • Синдикат на работещите в благоустройство и комунално стопанство (СРБКС).
 • Други синдикални организации, директно членуващи във ФНСДУО.