1. Изменения в Кодекса на труда, в сила от 2016г.

С §4 от Закона изменение и допълнение на ЗБДОО за 2016г. се приеха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник бр.98/2015г., с цел синхронизиране на законодателството, съгласно промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО, Дв. бр. 61/2015 г.) и въвеждането на възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер.

 

Според новите промени в КСО, ако Вие имате необходимия осигурителен стаж за придобиване на пенсия при условията на трета категория труд (чл.68, ал. 1-2 КСО), то тогава имате право да се пенсионирате до една година по-рано от възрастта, на която бихте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО.

Внимание! Имайте предвид, че пенсията ще се изчислява и изплаща в намален размер пожизнено /с 0.4 на сто за всеки месец недостигащ месец от възрастта/.

Правото на работника или служителя на парично обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, е регламентирано в чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. [1]

С оглед на това, да не се създава реална опасност за работника или служителя да бъде лишен от обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато трудовото му правоотношение бъде прекратено поради ранно пенсионирането една година по-рано от възрастта(чл. 68а КСО[2]), със Закона за бюджета на ДОО за 2016 г. бяха приети изменения в Кодекса на труда, които въведоха ново основание за изплащане на обезщетение. В нова ал. 4 на чл. 222 Кодекса на труда, изрично се регламентира правото на обезщетение и на лицето, което се пенсионира по-рано, съгласно чл. 68а КСО. Тя гласи следното: „(4) Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.’

Други  изменения настъпиха  в  основанията за прекратяване с предизвестие от работодателя на трудовия договр, уредени с чл. 328, ал. 1 от  КТ.

В чл.328, ал.1 се създава нова т. 10а (сегашната т.“10а“ става т.“10б“),  и с нея се урежда правото на работодателя да може да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие в случаите, когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО. Обръщаме внимание, че за да пристъпи към прекратяване на трудовия договор, работникът или служителят трябва да е упражнил правото си на пенсия и да е налице издадено разпореждане за отпускане на пенсия от НОИ.

 В чл. 328, ал. 1 КТ се създава и нова т. 10в, с която се регламентира правото на работодателя да може да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, когато то е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

Тоест с последните промени в Кодекса на труда се уреждат нови две хипотези на прекратяване на трудовия договор в случите на отпускане на пенсия на работника или служителя  в намален размер по чл. 68а КСО.

Във връзка с новите точки е важно да отбележим промяната в чл. 328, ал. 3 КТ, чрез която се регламентира правото на работодателя да може да получи при поискване служебно информация от Националния осигурителен институт и относно наличието на упражнено от работника или  служителя право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68аКСО.

  1. Промени в чл. 106 от Закона за държавния служител

От 01.01.2016 г. влизат в сила изменения в чл. 106, ал. 1 Закона за държавния служител (ДВ, бр. 98/ 2015 г.).

Те са пряко свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване( по – специално със създаването на нов чл. 68а КСО), които бяха обнародвани в ДВ, бр. 61/ 2015 г., (в сила от 01.01.2016 г.). Чрез допълненията се създават нови основания за едностранно прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаване.

I. Първата промяна в чл. 106 ЗДСл е създаването на нова т. 5а, съгласно която органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие, „когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“ Добре се вижда от текста, че прекратяването може да се извърши  не към момента на придобиване на това право, а към момента на упражняването му.

Характерното за тази пенсия е, че лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО. Изискуемият осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 се състои в това, че:

         - от 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по чл. 68, ал. 1 КСО се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

          -чл. 68, ал.1 КСО предвижда, че право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

          - до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

          - до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

При така посочените осигурителен стаж и години за жените и мъжете, става ясно каква е разликата между пенсията в намален размер по чл. 68а КСО и обикновената пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО.

Пенсията по чл. 68а КСО се отпуска от датата на заявлението, и се изплаща в намален размер пожизнено. Важно е да се знае, че лицата, на които е отпусната този вид пенсия, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 КСО. Именно в случаите на отпускане на тази пенсия на държавен служител, за органа по назначаване възниква правна възможност да прекрати служебното правоотношение.

II. Следващата промяна е в т. 6 на ал.1, чл. 106 ЗДСл. Тя се изразява в допълнение на сега съществуващия текст, като след промяната текстът предвижда, че органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия, включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване. С други думи и тук се касае за пенсията в намален размер, за която споменахме по – горе.

III. Третата промяна предвижда създаването на нова ал. 3а със следното съдържание:„Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“ Тук е мястото да припомним, че ал. 3 урежда размера и условията, урежда изискванията, на които следва да отговаря държавният служител, за да има право на обезщетение при пенсиониране. В случаите, когато държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати. Ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение държавният служител е работил в същата администрация през последните 10 години, той има право да получи 6 месечни основни заплати, а когато е работил по-малко от 10 години - 2 месечни основни заплати, когато това е по-благоприятно за него. Това обезщетение може да бъде получено само веднъж. Обезщетението се дължи и в случаите, когато служебното правоотношение е прекратено едностранно от държавния служител или по взаимно съгласие и към момента на прекратяването държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетението не се дължи, когато държавният служител е получил обезщетение поради придобиване право на пенсия на основание на специален закон.

IV. Последната промяна е в ал. 5 на чл. 106 ЗДСл. Тя препраща към новите основания за едностранно прекратяване на служебното правоотношение от органа по назначаване, уредени в чл. 106, ал.1, т. 5а и т.6. И тук се касае за случаите, когато на държавния служител е отпусната пенсия в намален размер по чл. 68а КСО. Предвижда се, че в случаите на едностранно прекратяване на служебното правоотношение по ал. 1, т. 5а и т. 6, органът по назначаване може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.

[1] Чл.222,ал.3 от КТ  При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.”

[2] Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер

Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

(2) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3.