ФНСДУО  настоява в  Бюджет 2016  да се заложи:

         1. Увеличение на средствата за работни заплати за централна и местна администрация с не по-малко от 20%.
         2. Увеличение на средствата за работни заплати на заведенията за социални услуги с не по-малко от 25%.

 

      3. В Закона за бюджета за 2016 г. да се уреди правото на служителите по трудово правоотношение (назначени по трудов договор по КТ) в държавната администрация на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители.

        В преходните и заключителни разпоредби, нов параграф  със следния текст:
        Параграф ... В чл. 107а от Кодекса на труда се създава нова алинея 20 със следното съдържание:
          (20) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на представително и униформено облекло при условия и по ред, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.
         В проектобюджет 2016 г. се вижда, че това увеличение е заложено само в някои системи: МТСП, МФ, МП, МВР и общата субсидия за делегираните от държавата дейности на общините.

  

Проект на Бюджет 2016 г.

Ведомство

Числен състав

Бюджет ФРЗ - 2015г.(хил.лв)

Проекто Бюджет

УВЕЛИЧЕНИЕ.(хил.лв)

НАМАЛЕНИЕ

 

 

 

ФРЗ -2016г.(хил.лв)

 

 (хил.лв)

 

 

 

 

 

 

МТСП

4731

75 553

83087,5

7,534

 

ДА Архиви

386

4,117

 

 

 

Министерство на Финансите

3350

231 560

248 975

17 415

 

Министерство на Правосъдието

 

112 854

122 854

10

 

МВР

8000

935 910

999 644

63 734

 

ДА ДР и ВВЗ

551

6193,2

6193,2

 

 

ИА ЕСМИС

521

6181,6

 

 

ДАТО

4200

35 308

35 308

 

 

ДАНС

7000

92 910,5

83 310,5

 

9,6

НОИ

3662

48489,6

49389,60 

0,900

 

Социални грижи-субсидия делег. държ.д-ти

189803

200455

10652

Общинска админ.- субсидия делег. държ.д-ти

217200

222830

5630

        Общини обща субсидия делег.от държ.д-ти

 

2 066 835,90

2 222 918,70

156 082,80

 

  

За Бюджет 2015 г. и допълнително финансиране на системите направихме изчисления за актуализация:

ФНСДУО 20% актуализация за  ФРЗ от 01.07.15г/Бюджет 2016г.

 

Ведомство

Числен състав

Бюджет ФРЗ - 2015г. (хил.лв)

20% актуализация(хил.лв)

Бюджет 2016г(хил.лв)

 

 

 

 

 

  ФРЗ от 01.07.15г.

 с 20% увеличение

само увеличение.(хил.лв)

 

 

 

 

 

 

 

 

АСП

4731

43

4,3

51,6

8,6

 

АЗ

2397

19,20

1,92

23,04

3,84

 

ИА ГИТ

495

5,800

0,58

6,96

1,16

 

Само - МТСП

428

5,522

0,552

6,63

1,104

 

ДА Архиви

386

4,117

0,411

4,94

0,8234

 

Агенция Митници

3350

33

3,3

39,6

6,6

 

НАП

8000

 

14,5

 

29

 

ДА ДР и ВВЗ

551

6193,2

0,619

7431,84

1,239

 

ИА ЕСМИС

521

6181,6

0,618

7417,92

1,236

 

МП-ГД ИН

4200

75331

7,533

90397,44

15,07

 

МВР

7000

 

6,84

 

13,7

 

НОИ

3662

48489,6

4,85

58187,82

9,69

 

ОБЩО

 

 

46,023

 

92,04

 

                        Забележка: За ГД "ИН" цифрите са за целия щатен състав, 
                                           трудово правоотношение 375 човека 
                                           необходими средства за заплати 2,822 млн. лв
                                           20% от 01.07. 2015 г.- 0,282
                                           20% от 01.01.2016 г. - 0,564
                                           За МВР - само за трудово правоотношение 7000 човека

   В преходни и заключителни разпоредби на проекто бюджет 2016 г.- § 7,  се вижда, че актуализация на Бюджет 2015 е предвидена само за някои министерства:
      1. Министерство на вътрешните работи – в размер до 180 000,0 хил. лв., от тях 120 000, 0 хил. лв за персонал.    
      2. Министерство на правосъдието – в размер до 19 200, 0 хил. лв., за персонал.
      3. Държавна агенция ” Технически операции ”- в размер до 500, 0 хил. лв., за персонал.

      В заключение отчитаме като положителни направените  стъпки за увеличение на заплатите за 2016 г., но считаме, че това е недостатъчно и следваше да обхване всички системи.

   За делегираните от държавата дейности - Общинска администрация и Социални грижи, предвижданото увеличение на бюджетите е крайно недостатъчно за ФРЗ на работещите в тях.

      Становището е прието от Управителния съвет на ФНСДУО на 28. 10. 2015г., с решение № 1.1