От 5 март 2015 г. работещите в „Титан АС” ЕООД – гр. Видин започват безсрочна стачка с искане да бъдат изплатени всички дължими и забавени трудови възнаграждения на работниците в „Титан АС” ЕООД град Видин до този момент.

     Работещите в „Титан АС” ЕООД – гр. Видин не са получили възнагражденията си за 8 месеца – от месец юли 2014 г. до сега.

      Уреждане на колективния трудов спор чрез преговори с  ръководството на дружеството във Видин не бе постигнато. На 13 януари бе подписано Споразумение между представителите на Синдикалната организация в „Титан АС” ЕООД и Пълномощника на Управителя на „Титан АС” ЕООД – гр. Видин за изплащане на неизплатените трудови възнаграждения по договорен между страните график, а неизпълнението на графика ще се счита за отказ от Споразумението. Графикът не бе спазен от работодателя - към този момент не е изплатено нищо на работниците и служителите в дружеството.

  Социалното напрежение ескалира след неизпълнение на постигнатото Споразумение и бе взето решението за стачка.

     Ръководството на дружеството отказа да подпише Споразумение по чл.14, ал.1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (осигуряване на условия за осъществяване през време на стачка на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за задоволителното комунално-битово обслужване на населението) и Стачният комитет се обърна към Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). С Решение от 19 февруари 2015 г. на Арбитражната комисия при НИПА страните по спора се задължават да осигурят за времето на ефективните стачни действия изпълнението на следните дейности;

  1. Осъществяване на сметосъбиране и сметоизвозване в районите на МБАЛ „Света Петка“ и останалите медицински центрове; училища и детски градини на територията на община Видин;

  2. Почистване на териториите за обществено ползване в районите на указаните по-горе обекти;

  3. Дейностите, описани в т.т. 1 и 2 ще се извършват съгласно утвърдения редовен график.