Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации е учредена на Учредителна конференция (Събрание), проведена на  на 23 - 24 април 1990 година в гр. София като правоприемник на всички права и задължения на Централния комитет на профсъюза на работниците от държавните учреждения и организации.

      ФНСДУО е основен член и учредител на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

    ФНСДУО е дороволно общонационално синдикално сдружение на самостоятелни и равнопоставени браншови/секторни сдружения (синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения) и синдикални организации на работниците и служителите за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й, в защита на техните права и интереси.

     Защитаваме синдикалните права на заетите по трудови и служебни правоотношения в секторите на държавното управление и организации, което определя и интереса ни към проблемите на работещите в държавната администрация – увеличаващите се задължения, непрекъснато орязваните права и заплащането на труда им.