Устав на ФНСДУО

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

           

ЧЛ. 1. (1) Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) е сдружение с нестопанска цел – юридическо лице, осъществяващо дейността си в частна полза и съгласно действащото законодателство на Република България е доброволно общонационално синдикално сдружение на самостоятелни и равноправни браншови/ секторни сдружения (синдикати, съюзи и регионални синдикални обединения) и синдикални организации на работниците и служителите, трудещи се в централна и местна администрация на изпълнителната власт, благоустройство, комунални дейности, финансови и застрахователни организации и обществени организации за осъществяване на общи цели и задачи, формирани от членовете й в защита на техните права и интереси, които приемат този Устав.

Наименованието на сдружението е Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО), което на латиница се изписва FNSDUO (Federation of independent trade unions of governmental organizations).

            ФНСДУО има свои собствени символи, емблема и знаме.

            (2) ФНСДУО е приемник на традициите, активите и пасивите, на участието и членството в международни организации на Централния комитет на профсъюза на работниците от държавните учреждения и обществените организации.

            (3) ФНСДУО отговаря за задълженията си със своето имущество.

            (4) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището и адреса, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ-номер, се посочват задължително в кореспонденцията на сдружението.

             (5) Седалището и адресът на ФНСДУО са: гр.София, Район „Средец”, ул. „Алабин” №52 или друг, определен от Управителния съвет.

(6) ФНСДУО не е ограничена със срок или друго прекратяващо условие.

            ЧЛ. 2. Федерацията осъществява своята дейност за защита на правата и интересите на своите членове в съответствие с този Устав, действащото законодателство на Република България, ратифицираните международни конвенции и Международната харта за правата на човека.

            ЧЛ. 3. Федерацията и нейните членове са независими от политическите партии, от органите на държавната власт и местно самоуправление, от работодателите и техните организации и от всички други обществени и синдикални организации, движения и сдружения.

            ЧЛ. 4. Федерацията може да членува в представителни доброволни обединения на самостоятелни и равноправни организации със синдикална насоченост. Решението за членство се взема от Общото събрание (Конгрес).

            ЧЛ. 5. Федерацията е изградена и функционира при спазване на следните принципи: доброволност на участието и равнопоставеност на членовете й; демократично определяне на целите и задачите; свобода на синдикално сдружаване; изборност и мандатност на ръководствата на Федерацията и членуващите в нея синдикални сдружения и организации без разграничаване или толериране на отделни членове по политическа, полова, расова, етническа и религиозна принадлежност; отчетност и контрол при разпореждане с членски внос, финансови средства и активи; съгласуваност и солидарност при подготовката и провеждането на ефективна стачка.

ЧЛ. 6. Федерацията е открита за членство на всяко синдикално сдружение или синдикална организация, които приемат този Устав.

            ЧЛ. 7. Федерацията представлява своите членове и има за главна цел да защитава правата и интересите им, като:

            (1) Право на свободен труд, избор на работа, при здравословни и безопасни условия на труд;

            (2) Право на свободно договаряне с работодателя по всички въпроси, касаещи правата и интересите на трудещите се, справедливо заплащане на труда, жизненото равнище и професионалната квалификация, осигуряващи достойно съществуване и нормално възпроизводство на работника и служителя и неговото семейство, работно време, пълноценен режим на труд и почивка;

            (3) Право на закрила;

            (4) Право на социално осигуряване и социално подпомагане;

            (5) Право на свободно сдружаване в синдикални организации;

            (6) Право на професионална реализация, повишаване на квалификацията и преквалификацията;

            (7) Право на участие на работниците и служителите в управлението на предприятията при решаване на въпроси, касаещи техните правоотношения;

            (8) Отстояване на специфичните права на жените, младежите, безработните и социално слабите синдикални членове;

            (9) Право на стачки и други протестни синдикални действия, съгласно действащото законодателство.

            (10) Противодействие при възможни неблагоприятни социални последици от структурни промени и приватизация на организации, предприятия и фирми от обсега на Федерацията.

            ЧЛ. 8. Главната задача на Федерацията е да ръководи, обединява и координира действията на членуващите в нея синдикални сдружения и синдикални организации.

            ЧЛ. 9. Федерацията постига целите си чрез:

(1)Разработване и приемане на платформи, програми, искания, декларации и др. подобни;

(2)Участие в системата за тристранно сътрудничество на отраслов, браншов/секторен, териториален, ведомствен принцип и на равнище предприятие;

(3) Участие в преговори и сключване на споразумения и договори с отрасловите, централни, регионални и териториални органи на държавна власт, органи на местно самоуправление, с организациите на работодателите и други формирования;

(4) Организиране на протестни и солидарни действия и стачки по предвиден за това законен ред;

(5) Провеждане на дейност по социалното подпомагане на своите членове, синдикално обучение на своите кадри, консултации по спазване на трудовото законодателство.

(6) Осъществяване на контакти и взаимодействие с други синдикални, профсъюзни, професионални, съсловни организации и др.

(7) Осигуряване на гласност и информираност – пряко или чрез средствата за масова информация.

(8) Провеждане на социална, просветна, финансова, консултантска и други дейности и своевременно оказване на специализирана синдикална помощ на членовете си.

(9) Създаване,  управляване и  използване на фондове.

(10) Извършване в страната и чужбина на дейности и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права.

(11) Учредяване на търговски дружества, както и придобиване на дялове и акции в търговски дружества.

(12) Договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции, с други юридически лица с нестопанска цел, както и да партнира с тях за осъществяване на съвместна дейност.

ЧЛ. 10. За включените в нея синдикални сдружения и индивидуалните им членове, Федерацията:

 • осигурява организационно-методическо, правно, информационно и финансово обслужване;
 • организира съвместна социална и други дейности;
 • ръководи, координира и съгласува общите интереси и действия на членуващите в нея синдикални сдружения, представлява ги пред държавните и обществени институции, работодателите и техните организации, обществени и други организации, средствата за масова информация, държавни, обществени и международни форуми.

ЧЛ. 11. Федерацията работи в тясно сътрудничество, солидарност и взаимопомощ с други синдикални организации в страната, с международни и национални синдикални формирования от целия свят, с цел да се обмени информация, възприеме определена синдикална практика и да координира съвместни действия по защита интересите на синдикалните членове.

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА

 

ЧЛ.12 (1) Член на Федерацията може да бъде всяко синдикално сдружение (синдикат, съюз, обединение и други подобни) с общонационален (общотериториален) или регионален, ведомствен обхват, изградено върху професионална, браншова/секторна, териториална или производствена основа, както и всяка отделна синдикална организация, която приема този Устав.

(2) Членството във Федерацията не накърнява или ограничава вътрешноорганизационната структура, отношения и дейности на нейните членове, влизащи в състава на Федерацията.

(3) Решението за членуване във Федерацията се взема от общо или делегатско събрание на отделното синдикално сдружение или синдикална организация; препис от протокола на събранието се представя във Федерацията;

(4) В една и съща браншова/секторна или производствена единица се изгражда само едно синдикално сдружение – член на Федерацията.

(5) Пряко членство на физически лица във Федерацията не се допуска;

(6) Решение за приемане на нов член на Федерацията взема Управителният съвет (Изпълнителният комитет) въз основа на представено писмо-заявление на ръководния орган на кандидатстващото сдружение, придружено от решението на общото или делегатското събрание по ал.3. Управителният съвет (Изпълнителният комитет) взема решение с обикновено мнозинство и в едномесечен срок от датата на постъпване на заявлението, уведомява организацията, синдиката, съюза, регионалното синдикално обединение или отделната синдикална организация за резултата. Членството на синдикално сдружение или синдикална организация във Федерацията се счита от деня на приемането с решението на Управителния съвет на ФНСДУО. Членството се легитимира с изрично писмено удостоверение с първоначален срок на действие от 1 месец.

(7) Синдикалните сдружения (синдикатите, съюзите и синдикалните организации) – членове на Федерацията са юридически лица по силата на този Устав;

(8) Федерацията, синдикалните сдружения и организации са доброволни сдружения на синдикални организации и формирования, организирани по отраслов, браншов/секторен, ведомствен, териториален, производствен признак.

            (9) Членството в синдикална организация е индивидуално, на дееспособни физически лица, полагащи своя труд в отраслите, браншовете/секторите, ведомствата, организациите, дружествата и предприятията, посочени в чл. 1 на този Устав.

            (10) Индивидуалните членове на основен член на Федерацията са нейни членове.

            (11) Членовете на ФНСДУО отговарят до размера на членския си внос. Те не отговарят лично за задълженията на Федерацията.

ЧЛ. 13. Прекратяването на членството във Федерацията може да става при:

 • решение за доброволно прекратяване на членството, взето от Общото (делегатското) събрание на основната синдикална организация или синдиката, съюза и регионално синдикално обединение с мнозинство от 2/3.

Решението се представя във Федерацията в едномесечен срок.

 • преустановяване дейността на съответното синдикално сдружение без правоприемство, поради закриване на организацията, което се легитимира с решение на нейния висш орган, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решението се представя във Федерацията в едномесечен срок.
 • неиздължаване на членския внос в продължение на повече от 3 месеца от последната вноска по неизвинителни причини;
 • при изключване.

ЧЛ. 14. (1) Изключване от Федерацията става при доказани нарушения на Устава, неизпълнение решенията на органите на Федерацията, синдикалните сдружения, или при други провинения, които нанасят вреда или уронват престижа им.

(2) Решението за изключването взема Управителният съвет (Изпълнителният комитет) с обикновено мнозинство.

(3)  Изключването се легитимира с препис от решението.

(4) Изключването може да се обжалва пред Общото събрание, чието решение е окончателно и се взема с обикновено мнозинство.

ЧЛ. 15. Права и задължения на членовете на Федерацията:

   (1) Всеки член на Федерацията има право:

            1.1. Да представлява и защитава специфичните интереси на своите членове в органите на Федерацията пред други синдикални организации, работодателите и държавната власт и местното самоуправление.

            1.2. Да избира свободно начина и формата на своето вътрешно организационно изграждане и функциониране.

            1.3. Да избира и отзовава своите представители в колективните органи на Федерацията, както и да иска и получава отчет за тяхната дейност.

            1.4. Да участва чрез своите представители в работата на органите на Федерацията, да внася свои предложения и искания за разглеждане от тези органи.

            1.5. Да получава безплатно методическа, консултативна и информационна помощ.

            1.6. Да предлага или приема от другите членове на Федерацията участие в съвместни дейности и действия.

            1.7. Да участва в избирането на ръководните органи на Федерацията.

(2) Всеки член на Федерацията е длъжен:

            2.1. Да спазва Устава на Федерацията.

            2.2. Да не членува в други синдикални обединения, в които не членува Федерацията.

            2.3. Добросъвестно да изпълнява уставните програмни цели и задачи, утвърдени от колективните органи на Федерацията, да подпомага изпълнението на техните решения.

            2.4. Да гарантира зачитането на колективните трудови договори и споразумения, подписани или одобрени от Федерацията и от нейните колективни органи.

            2.5. Да внася редовно членски внос във Федерацията в размери и срокове, съгласно Устава.

ЧЛ. 16. (1) Федерацията осигурява за своите членове по чл. 12 ползването на имуществото й и защита на правата им единствено при редовно изплащане на членския внос.

(2) Членският внос се събира ежемесечно в синдикалната организация.

(3) Синдикалната организация прави отчисления, както следва:

 • за Федерацията – 25 на сто;
 • за синдикалното сдружение (Синдикат на работещите в …) – 10 на сто за конкретни мероприятия, специфични само за синдикалното сдружение и неговите органи. Набираните финансови средства се отчитат от Федерацията в отделна партида на сдружението.
 • за Конфедерацията, в която членува Федерацията – съгласно нейния Устав.

(4) Превеждането на отчисленията от членския внос се осъществява ежемесечно, но за не по-голям период от 3 месеца (по сметка на Федерацията), която прави отчисления за Централата на съответната Конфедерация.

 

ІІІ. ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

           

ЧЛ. 17. (1) Член на синдикалната организация може да бъде:

 • всяко физическо дееспособно лице, работник или служител, трудещ се по трудово или служебно правоотношение в съответната структура по чл.1, което членува в синдикална организация или директно в Синдикално сдружение по чл.12, редовно плаща членския си внос, приема и спазва този Устав и не е работодател или орган по назначаване по смисъла на действащото законодателство;
 • всяко физическо лице, което се е пенсионирало в някоя от структурите или системите по чл.1 или е временно безработно.

            (2) Индивидуалното членство в синдикална организация, синдикално сдружение (Синдикат) и Федерацията се удостоверява с членска карта или с удостоверение, издадено от ръководството на синдикалната организация, или синдикалното сдружение, или  Федерацията, при наличност на съответни удостоверителни документи.

(3) Директно членство на индивидуален член в Синдикално сдружение по чл.12 се допуска по изключение при доказана невъзможност да се изгради синдикална организация по местоработата му.

(4) Директното членство на индивидуален член в Синдикалното сдружение се урежда с Правила, приети от Управителния съвет на Федерацията.

ЧЛ. 18. Не могат да членуват в синдикалната организация лица, които членуват в други синдикални организации извън Федерацията.

ЧЛ. 19. Всеки индивидуален член на синдикалната организация има право:

(1) Да избира и да бъде избиран в органите на синдикалната организация, Синдиката и Федерацията, както и да иска и получава отчет за тяхната дейност. Да участва в дейността на сдруженията на различни нива и в работата на Общото събрание (Конгрес).

(2) Да бъде представляван и защитаван пред работодателите, държавните органи, местните органи на самоуправление и др. органи и организации, във връзка с неговите професионални, трудово-правни, служебно-правни, икономически, социални и други синдикални интереси.

(3) Да отправя молби, жалби, сигнали, предложения и други, свързани със синдикалните му интереси, както и да получава отговор в установените срокове.

(4) Да получава безплатна консултация по въпросите, които са в компетенцията на синдикалните организации.

(5) Да получава морална и материална помощ при условия, уредени с решения на съответните колективни органи.

(6) Доброволно да се обединява в синдикални организации, както и свободно да преминава от една синдикална организация в друга, при промяна на местоработата си.

(7) Да прекрати членството си в синдикалната организация, като за целта депозира писмено заявление в ръководството на синдикалната организация или Сдружението при директно членство.

(8) Да участва с право на глас в обсъждането и приемането на документи по всякакви въпроси.

(9) Да бъде редовно информиран за дейността на организацията.

ЧЛ. 20. Всеки индивидуален член на синдикалната организация е длъжен:

(1) Да спазва Устава на Федерацията.

(2) Ежемесечно да плаща синдикален членски внос в размери, съгласно Устава.

(3) Да не членува в друга синдикална организация.

(4) Да участва при изпълнение на взетите решения на синдикалната организация, синдикат, съюз, Федерация и техните ръководства.

(5) Да участва в синдикални дейности и действия, предприети от неговата синдикална организация, синдикат, съюз и Федерация.

(6) Да пази интересите на основната синдикална организация, синдиката, съюза и Федерацията.

(7) Да спазва и да следи за спазването на Устава и на решенията взети на Общото събрание на синдикалната организация, Синдиката и Федерацията и други колективни органи на различни синдикални нива.

(8) Да проявява синдикална солидарност за защита интересите на синдикалните членове на синдикалната организация, Синдиката и Федерацията.

(9) Да съдейства за издигане авторитета на Федерацията и другите нейни сдружения.

(10) Членските права са непрехвърляеми. В случай на смърт членството не преминава върху други лица.

ЧЛ. 21. (1) Приемането на синдикалния член става въз основа на лично писмено заявление до ръководството на съответната организация или Синдикалното сдружение по чл.12 при директно членство. Прилага се декларация, че лицето не членува в друга синдикална организация.

(2) Приемането се извършва с решение на изпълнителния орган на синдикалната организация или Синдикалното сдружение по чл.12 при директно членство. Решението на ръководството на синдикалната организация или Синдикалното сдружение по чл.12 при директно членство се взима в едномесечен срок, за което се уведомява кандидатът.

(3) В случай на отказ да бъде приет, кандидатът може да обжалва отказа пред Общото (делегатско) събрание на синдикалната организация или Синдикалното сдружение по чл.12 при директно членство, чието решение е окончателно.

ЧЛ. 22. Членството във Федерацията се удостоверява с членска карта, утвърдена от Управителния съвет (Изпълнителния комитет), с която се извършва отчисляването и зачисляването на синдикалния член и преминаването му от една синдикална организация в друга в обсега на Федерацията или с удостоверение, издадено от ръководствата на синдикалната организация, или на съответното синдикално сдружение или Федерацията.

ЧЛ. 23. Индивидуални синдикални членове – пенсионери и безработни, могат да продължат членството си с произтичащите от това права и задължения, указани в този Устав.

ЧЛ. 24. Прекратяването на индивидуалното синдикално членство става на основание:

            (1) Писменото заявление на синдикалния член до ръководството на синдикалната организация или ръководството на съответното Синдикално сдружение по чл.12 при директно членство. Членството се прекратява от началото на календарен месец, следващ депозирането на заявлението.

-  при неплащане на членски внос повече от  3 месеца по неизвинителни причини;

- при извършване на действия, които противоречат на Устава, документи и решения на колективните органи на Федерацията, съответното синдикално сдружение или синдикалната организация, в която членува или при поведение, което прави по нататъшното му членство несъвместимо.

Решението на ръководството на синдикалната организация легитимира прекратяването на членството. Прекратяването на членството може да се обжалва пред общото/делегатско събрание на синдикалната организация като се поканва да присъства изключеният синдикален член, а при директно членство – пред общото събрание на съответното Синдикално сдружение по чл.12. Решението на общото/ делегатско събрание е окончателно;

- при прекратяване дейността на синдикалната организация – установява се с препис от решението за прекратената дейност.

(2) Освободеният синдикален член връща членската си карта на ръководството на организацията, в която членува, а при директно членство – на ръководството на съответното Синдикално сдружение. В случай на  прекратяване на дейността на синдикалната организация – във Федерацията.

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

ЧЛ. 25. Федерацията се изгражда върху основата на браншов/секторен, ведомствен, професионален, производствен и териториален признак, с приложение на федералния принцип в устройството и дейността й, както и принципа на делегатското начало при формиране на ръководните органи.

ЧЛ. 26. Основна синдикална организация.

(1) 1. Основна структурна единица в сдруженията – членове на Федерацията е основната синдикална организация. Тя е създадена от доброволно сдружаване на индивидуални членове – работници и служители по месторабота или по производствено-професионален признак.

 1. В една обособена производствена единица може да има само една синдикална организация, членуваща във Федерацията.
 2. В основната организация по решение на нейния ръководен орган могат да бъдат изградени като нейни подразделения първични синдикални организации.
 3. Минималният членски състав на една синдикална организация е 3 (трима) синдикални членове.
 4. Основната синдикална организация сама определя своята вътрешна организационна структура, цели, задачи и форма на работа.
 5. Основната синдикална организация е независима от работодателя, равнопоставена страна в спорове на трудещите се работници и служители.
 6. Основната синдикална организация не може да членува директно във Федерацията, ако има изградено национално синдикално браншово/секторно сдружение, членуващо в нея.
 7. Основната синдикална организация има право да се обединява с други синдикални организации по производствен, професионален или териториален признак в синдикални обединения (синдикати, съюзи, регионални синдикални обединения).
 8. Финансовите средства и имуществото на синдикалната организация се формират от членски внос, приходи от стопанска дейност, както от помощи и дарения по чл. 46 от Кодекса на труда и от други лични и обществени спонсорирания.

Финансовата дейност на синдикалната организация се осигурява от бюджета, приет от синдикалното ръководство.

(2)  1. Висш орган на синдикалната организация е синдикалното събрание.

 1. Събранието на синдикалната организация е общо, когато участват всички нейни членове и делегатско, когато участват само избрани от първичните синдикални организации делегати.

Необходимостта от делегатското събрание и нормата на представителство се определя от ръководството на организацията.

 1. Общото или делегатското събрание се свиква по решение на ръководството на синдикалната организация или по искане на 1/10 от броя на синдикалните членове. Събранието е законно, ако на него присъстват половината плюс един от членовете на организацията или от избраните делегати и взема решение с обикновено мнозинство.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на членовете или избраните делегати.

 1. Събранието на основната синдикална организация:

а) обсъжда и решава всички въпроси, свързани с дейността на синдикалната организация засягащи професионалните, икономически, осигурителни и социални интереси на членовете й;

б) определя числения състав на синдикалния комитет и избира председател, секретари и финансово-контролна комисия за срок от пет години, както и делегати за други синдикални форуми.

Начинът на гласуване се определя от събранието.

в) взема решение за членство във Федерацията, синдикат, съюз, регионално обединение;

г) предлага за избор и отзовава свои представители в органите на Федерацията, синдикат, съюз, регионално обединение;

д) избира финансово-контролна комисия на основната синдикална организация, приема вътрешни нормативни документи, регламентиращи финансовата дейност;

е) обсъжда и приема отчетите за дейността на синдикалния комитет и ФКК;

ж) избира комисии и експерти, които да разработват въпроси, искания, предложения, споразумения и договори;

з) при необходимост взема решение за прекратяване дейността на синдикалната организация с квалифицирано мнозинство от 2/3.

(3) Изпълнителния орган на основната синдикална организация е синдикалният комитет. Той:

а) изпълнява решенията на общото (делегатско) събрание и обсъжда и решава проблеми от текущ характер, както и такива, за които има правомощия от него;

б) организира дейността на организацията между събранията;

в) представлява и защитава интересите на синдикалната организация пред държавни, административни, стопански и други органи и организации, включително и синдикални;

г) при необходимост като помощни органи формира комисии, съвети, работни групи и други, участва в разработването, обсъждането и сключването на КТД и споразумения с работодателя; участва в подготовката на правилници, наредби, правила, заповеди, отнасящи се до правата и интересите на синдикалните членове като трудещи се; участва в обсъждането на въпроси на трудовите и осигурителни отношения на синдикални членове и дава становища, мнения и съображения;

д) ръководи организираните от синдикалната организация, синдиката или съюза и Федерацията протестни действия;

е) определя размера на заплатите и възнагражденията на щатните и хоноруваните синдикални дейци в рамките на утвърдения бюджет;

ж) заседанието на синдикалния комитет е редовно, ако присъстват не по-малко от ½ от членовете му. Свиква се от председателя на синдикалната организация или по искане на не по-малко от 2/3 от членовете му;

з) при необходимост взема решение за прекратяване дейността на синдикалната организация с квалифицирано мнозинство от 2/3 от синдикалните членове.

и) Председателят и членовете на Синдикалния комитет са с мандат от 5 години.

(4) Председателят на синдикалната организация:

 • ръководи дейността на синдикалния комитет, организира работата по изпълнение на взетите решения от Общото (делегатско) събрание;
 • организира подготовката и провеждането на Общото събрание и заседанията на синдикалния комитет;
 • представлява синдикалната организация пред Федерацията, работодателите, институции и различни организации;
 • при необходимост участва в работата на ръководствата на съответното Синдикално сдружение и Федерацията.

(5) Финансово-контролната комисия осъществява контрол върху финансовата дейност на синдикалната организация, има право да контролира документацията и отчисленията от членския внос на синдикалната организация, внася отчет пред Отчетно-изборното събрание на синдикалната организация и периодично информира синдикалния комитет за констатациите си.

ЧЛ. 27. (1) За по-добра организация и координация на дейността на основните синдикални организации на принципа на доброволност и на отраслов, браншов/ секторен, ведомствен, производствен и териториален признак могат да се изграждат синдикални сдружения – синдикати, съюзи, регионални синдикални обединения и други подобни.

(2) Синдикалните сдружения по ал. 1 имат следните органи:

- Общо събрание (Конференция);

- Синдикален съвет с числен състав от 3 до 7 членове (председател, главен секретар и секретари). Избира се от Общото събрание (Конференция) на сдружението или от представляващите сдружението делегати на Конгреса на Федерацията за срок от пет години.

- Членовете на Синдикалния съвет и председателят на финансово-контролната комисия участват по право като делегати в Общото събрание (Конференция) на сдружението.

- По решение на общото събрание на сдружението се създава финансово-контролна комисия.

- Събранието се счита законно, ако на него присъстват представители на половината от организациите, членуващи в сдружението. При липса на кворум заседанието на събранието започва 1 час по-късно от обявения на същото място и се провежда независимо от броя на присъстващите членове;

- Синдикалният съвет ръководи дейността на сдружението, участва в разработването, обсъждането и сключването на КТД и споразумения с работодатели и техните съюзи; участва в подготовката на правилници, наредби и правила, които се отнасят до отношения на синдикалните членове, като трудещи се в структурата на Федерацията.

- Синдикалният съвет подпомага дейността на висшите органи на Федерацията за решаването на проблемите на Федерацията и проблемите в съответния бранш/сектор, ведомство или регион. Решенията си синдикалният съвет взема с обикновено мнозинство от присъстващите;

 • Председателят представлява  синдикалното сдружение и по право е член на Управителния съвет и на Федералния съвет на Федерацията.
 • За подпомагане дейността на Синдикалния съвет на сдружението може да се създава Съвет на председателите на сдружението.
 • Съветът на председателите на сдружението се състои от всички председатели на синдикалните организации на сдружението.
 • Съветът на председателите на сдружението се създава по решение на Управителния съвет на Федерацията.
 • В случаите на подадена оставка, трайна невъзможност за изпълнение на задълженията, смърт, поставяне под запрещение, напускане или освобождаване от системата, в която е изградено синдикалното сдружение по чл. 12 от Устава или при доказано неизпълнение на задълженията на председател или член на Синдикалния съвет на сдружението, по инициатива на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) на Федерацията, се провежда избор от Съвета на председателите на сдружението за нов председател и/или член.
 • Съветът на председателите на сдружението избира между членовете си председател или член на синдикалния съвет на сдружението за остатъка от мандата или до отпадане на трайната невъзможност на избрания.

ЧЛ. 28. (1) Органи на Федерацията са: Общото събрание (Конгрес), Управителен съвет (Изпълнителен комитет), Федерален съвет, Финансово-контролна комисия, Председателят.

(2) Върховен орган на Федерацията е Общото събрание (Конгрес), която се състои от представителите на членовете на Федерацията – Синдикат, Съюз, Регионално синдикално обединение и синдикални организации, и членовете на Управителния съвет.

(3) Представителите се избират по квоти на представителство, определяни от Управителния съвет за всяко заседание поотделно.

(4) Всеки представител има право на един глас в Общото събрание (Конгрес).

(5) Общото събрание (Конгрес) се провежда по решение на Управителния съвет, което се взема с квалифицирано мнозинство.

(6) Общото събрание (Конгрес) може да се свика и по искане на една трета от всички членове на Федерацията.

(7) Ако в четиринадесет дневен срок от искането за свикване на Общото събрание (Конгрес) Управителният съвет не отправи писмена покана за свикването му, то се свиква от Съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(8) С решението се определя: формата на представителство, реда на избиране на присъстващите, квоти на представителство и дневен ред.

(9) Свикването на Общото събрание (Конгрес) се обявява най-малко един месец преди провеждането му чрез покана, публикувана в сайта на Федерацията. Поканата трябва да съдържа дневен ред, датата, часа, мястото на провеждане, по чия инициатива се свиква.

(10) Поканата може да бъде изпратена с писмо или електронна поща;

(11) Общото събрание (Конгрес) е законно, ако на него присъстват най-малко половината от избраните делегати. При липса на кворум Общото събрание (Конгрес) се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите представители.

(12) Председателят и членовете на Управителния съвет и председателят на Финансово-контролната комисия участват в работата на Общото събрание (Конгрес) с право на глас.

(13) На заседанието на Общото събрание (Конгрес) се изготвя Списък на присъстващите представители. Представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта. Списъкът се заверява от Председателя и протоколиста.

(14) Дневният ред на Общото събрание (Конгрес) се предлага от Управителния съвет.

            (15) Общото събрание (Конгрес) не може да взима решения по въпроси, които не са включени в дневния ред.

(16) Общото събрание (Конгрес):

 1. Изменя и допълва Устава на ФНСДУО.
 2. Приема вътрешни актове на ФНСДУО.
 3. Преобразува и прекратява ФНСДУО.
 4. Избира и освобождава Председателя и Главния секретар на ФНСДУО. Председателят е и председател на Управителния съвет и на Федералния съвет.
 5. Избира и освобождава Председателя и членовете на Финансово-контролната комисия.
 6. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.
 7. Приема основните насоки и програми за дейността на Федерацията.
 8. Взема решения за участие в други организации в страната и чужбина.
 9. Взема решения за разкриване и закриване на структурни звена.
 10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 11. Приема отчета на Финансово-контролната комисия.
 12. Приема бюджета на Федерацията.
 13. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществени вноски.
 14. Отменя решения на Управителния съвет и другите органи на Федерацията, когато противоречат на Закона, на Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.
 15. Взема решения за създаване на синдикални фондове, нерегламентирани с този Устав.
 16. Взема решение за разпореждане с имуществото на Федерацията.
 17. Взема и други решения, предвидени в Устава.
 18. Правата по т.т. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 не могат да се възлагат на други органи.
 19. Решенията на Конгреса (Общото събрание) се вземат:
 • по т. 1, т. 3 и т. 16 – с явно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите;
 • по т. 4 и 5 – с тайно гласуване и обикновено мнозинство от гласувалите;
 • в останалите случаи на ал. 16 – с явно гласуване и обикновено мнозинство.
 1. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Федерацията.
 2. Всеки упълномощен представител на основен член (делегат) има право на един глас.
 3. Правото на глас не може да се упражнява от основния член при неуредени задължения към Федерацията като неиздължен членски внос или други задължителни по Устав задължения.
 4. Делегатът на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително.
 5. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
 6. Председателят на Федерацията организира работата на Общото събрание и следи за законосъобразността на провеждането му. Той е и председател на Общото събрание.

По предложение на Председателя се избира ръководство на Общото събрание и помощни органи – секретариат, комисии и др., необходими за нормалното протичане на заседанието.

 1. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен, ако действието им не бъде отложено или ако според Закона те влизат в сила след обнародване.

За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се подписва от Председателя и Протоколиста на събранието. Към протокола се прилагат Списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание (Конгрес).

 1. Решенията на Общото събрание и др. органи, които са взети в противоречие на Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересовани членове на Федерацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ЧЛ. 29. (1) Федералният съвет подпомага дейността на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) между две заседания на Общото събрание.

(2) В неговия състав влизат:

 • по право Председателят и членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) на Федерацията, председателите, гл. секретар/и или секретар/и на синдикатите, съюзите, регионалните синдикални обединения. Броят се определя от Управителния съвет в зависимост от числеността на синдиката;
 • по квоти – определени от Управителния съвет за пряко членуващите във Федерацията синдикални организации.

(3) Заседанията на Федералния съвет се ръководят от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие от упълномощен от него член на Управителния съвет. Те са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете на ФС.

(4) Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

(5) Федералният съвет се свиква на заседание по инициатива на Председателя на Управителния съвет (Изпълнителния комитет), или по искане на 1/5 от членовете на съвета.

(6) Председателят на Финансово-контролната комисия участва в заседание на Федералния съвет с право на глас.

(7) Федералният съвет:

 • участва в изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите, произтичащи от приетите документи;
 • обсъжда договори, споразумения и др. документи за постигане целите и задачите на Федерацията;
 • дава становище на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) за обявяване, провеждане, прекратяване и отмяна на общи протестни и солидарни действия;
 • обсъжда членството на Федерацията в международни синдикални обединения и организации;
 • предлага на Управителния съвет представители на Федерацията в съответните органи на Конфедерацията, в която членува Федерацията;
 • обсъжда начините на взаимодействие с други синдикални организации в страната.

ЧЛ. 30 (1) Управителният съвет (Изпълнителният комитет) е колективен орган за управление.

(2) Управителният съвет (Изпълнителният комитет) има следните правомощия:

- контролира изпълнението на решенията на Федералния съвет;

- взема решения за приемане на нови членове във Федерацията;

- взема решения по текущи въпроси;

- приема организационно-управленска структура, определя щата, разпределението на функциите на служителите, длъжностите, правата и задълженията им;

- определя Принципите за формиране на работната заплата, възнагражденията на ръководните служители във Федерацията, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Федерацията;

- взема решения за създаване на експертни групи, работни групи, групи по преговори, конфликти и др. подпомагащи оперативната му дейност;

- взема решения за развиване на разрешена от Закона допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на Федерацията; Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Федерацията;

- взема решение за счетоводен одит;

- разглежда и взема решения по преписки с искания за даване на съгласие за прекратяване на трудови и служебни правоотношения на членовете на синдикални органи и ръководства, защитени по Кодекса на труда или с други документи и споразумения;

- ръководи дейността на Федерацията в периода между заседанията на Общото събрание;

- осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание (Конгрес);

- подготвя и внася в Общото събрание  отчет за дейността на Федерацията;

- подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Федерацията;

- подготвя и внася в Общото събрание проект за нов или изменение и допълнение на Устава и др. вътрешноорганизационни и финансови документи;

 • в случаите на смърт, трайна невъзможност за изпълнение на задълженията, поставяне под запрещение, подаване на оставка на председателя и/или главния секретар на Федерацията, и/или на председателя или член на ФКК, взима решение за провеждане на общо събрание (извънреден Конгрес) за избор или избира между членовете си председател и/или главен секретар на Федерацията, и/или председател, и/или член на ФКК. И в двата случая изборът е за остатъка от мандата или до отпадане на трайната невъзможност.

- определя правата и задълженията на Главния секретар по предложение на Председателя;

- взема решения за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества;

- създава Комисии, които подпомагат работата на Управителния съвет (Изпълнителния комитет);

- свиква Общото събрание на Федерацията, като определя квоти на представителство на членовете на Федерацията, съобразно броя на отчетените членове;

-  определя реда и организира извършването на цялостната дейност на Федерацията;

-  определя адреса на сдружението;

- учредява символа, щемпела и знака на Федерацията;

- взема решения по всички други въпроси, неуредени със Закон или този Устав и които не са от изключителната компетентност на Общото събрание. Легитимира всяка синдикална организация пред съответния работодател/ орган по назначаване, като се издава  удостоверение  за   принадлежност/представителност на името на председателя на синдикалната организация за определен срок. При новоучредена синдикална организация, легитимирането става до един месец, след представянето на протокол за учредяването на синдикална организация с избор на председател и секретар/и, списък на имената на учредителите и превод на членски внос за един месец. При непреведен членски внос по обективни причини от синдикалната организация може да се издаде удостоверение за легитимност само за един месец.

(3) Управителният съвет (Изпълнителният комитет) се състои от председател, главен секретар и членове. Членове на Управителния съвет  (Изпълнителния комитет) са председателите на Синдикалните сдружения по чл. 12 от Устава и един представител на синдикалните организации, директно членуващи във Федерацията. Изборът на този представител се провежда на делегатски принцип,  организиран и проведен от ръководството на Федерацията.

- членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) могат да бъдат преизбирани без ограничения.

- членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) трябва да:

- имат постоянен адрес;

- притежават подходяща професионална квалификация и опит.

- членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) участват в заседанията на Общото събрание (Конгрес) с право на глас.

- членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) приемат Правила за работата му.

- членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Федерацията и да пазят тайните й след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет (Изпълнителния комитет).

- членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) носят солидарна отговорност за действията си, с които увреждат интересите на Федерацията.

- всеки от членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

- Управителният съвет (Изпълнителният комитет) може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите: за проект на бюджет; за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества.  Управителният съвет (Изпълнителния комитет) може да взема решения и без провеждане на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет (Изпълнителния комитет).

- Управителният съвет (Изпълнителният комитет) е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона отчетна информация за дейността на Федерацията при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

- Управителният съвет взема решения за преговори с държавни органи и съюзи на работодателите при сключване на колективни трудови договори и споразумения.

- Управителният съвет взема решения за обявяване, прекратяване и отменяне на национални стачки и други протестни действия, след допитване до основните членове на Федерацията.

– Управителният съвет изключва синдикална организация или синдикално сдружение в случаите на чл. 14.

(4) Председателят на Федерацията, който е Председател и на Управителния съвет (Изпълнителния комитет):

- представлява Федерацията в отношенията й с държавата, органите и организациите в страната и в чужбина;

- организира и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) и Федералния съвет;

- свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) и Федералния съвет.

- внася предложения по организационни и кадрови въпроси в Управителния съвет (Изпълнителния комитет);

- взема оперативни решения, за които се отчита пред Управителния съвет (Изпълнителния комитет);

- разпоредител е на финансовите средства на Федерацията в рамките на утвърдения бюджет;

- назначава и освобождава щатни работници на Федерацията. Уговаря трудово възнаграждение и други условия по трудовото правоотношение на щатните служители на Федерацията. По смисъла на Закона е техен работодател;

- извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на сдружението, в съответствие с Устава;

- може да упълномощава други лица за извършването на определени действия в съответствие с Устава;

- осигурява стопанисването и опазването на имуществото;

- командирова в страната и в чужбина щатните служители и членове на Федерацията;

- награждава работници на Федерацията и активисти на нейните членове;

- Председателят на Федерацията може да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Федерацията само ако изрично е упълномощен за това от Общото събрание;

- Председателят на Федерацията е и Председател на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) и на Федералния съвет. Избира се от Общото събрание (Конгрес) с пряко и тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 5 (пет) години.

ЧЛ. 31. (1) Финансово-контролната комисия е орган за цялостен контрол на финансовата дейност на Федерацията.

(2) В състава на ФКК влизат избраните от Общото събрание (Конгрес) Председател и 4 членове.

(3) Членовете на Финансово-контролната комисия не могат да заемат щатна длъжност във Федерацията.

(4) За своите констатации Финансово-контролната комисия текущо информира Управителния съвет (Изпълнителния комитет). За своята цялостна дейност Финансово-контролната комисия се отчита пред Общото събрание.

(5) Издръжката на Финансово-контролната комисия се определя с бюджета на Федерацията. Цялостната дейност на комисията се определя от нея в рамките на предоставените й пълномощия.

(6) Финансово-контролната комисия:

 • контролира текущите постъпления от членски внос;
 • контролира финансовата дейност и извършените разходи от органите на Федерацията – синдикатите, съюзите и регионалните синдикални обединения;
 • извършва финансови проверки на място в основни синдикални организации.
 • взема решения с квалифицирано мнозинство.

(7) Председателят на Финансово-контролната комисия:

- ръководи цялостната дейност на Финансово-контролната комисия;

- участва в заседанията на Общото събрание (Конгрес) и Федералния съвет с право на глас, а в заседанията на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) – с право на съвещателен глас.

 

 1. ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 

ЧЛ. 32. (1) Имуществото на ФНСДУО се състои от пари, право на собственост и др. вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и др. права в съответствие с действащото законодателство.

(2) Недвижимото, движимото имущество и паричните средства на Федерацията се формират от приходите от членски внос, дарения, помощи, вещни права и други дейности, разрешени от Закона.

(3) Членският внос осигурява реализацията на  синдикалните цели, програми и политики на Федерацията и нейните основни членове;

 • Членският внос е парично задължение, удостоверяващо членство в синдикална организация, синдикално сдружение и Федерацията.
 • Индивидуалният членски внос се определя на 1% от месечния доход след приспадане на задължителните лични осигурителни вноски и данъкът върху общия доход и се събира ежемесечно в основната синдикална организация.
 • В особените случаи, когато синдикален член не получава трудово възнаграждение повече от един календарен месец, поради отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск, отпуск за раждане или за отглеждане на дете и др., синдикалната организация взема решение за определяне на размер на индивидуален членски внос, под регламентирания в Устава, за запазване на синдикалното членство, но не по-малък от 0,15% от минималната работна заплата, установена за страната.

(4) От събрания членски внос основните синдикални организации задължително отчисляват:

– 25 на сто - за Федерацията;

– 10 на сто - за конкретни мероприятия, специфични само за синдикалното сдружение (синдикат) и неговите органи, в което членува синдикалната организация;

- за Конфедерацията, в която членува ФНСДУО – процент, съгласно Устава на Конфедерацията.

Превеждането на сумите за Федерацията става заедно с отчисленията за Конфедерацията. Отчисленията се правят от председателя на синдикалния комитет или упълномощено от него лице по сметка на Федерацията. Останалата част от събрания членски внос остава в основната синдикална организация.

ЧЛ. 33. (1) Набирането и изразходването на финансовите средства се планират и отчитат с бюджета на Федерацията, който се утвърждава от Общото събрание.

(2) Задължение на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) е да състави счетоводния отчет и доклада за дейността на Федерацията и да ги предоставя на Общото събрание. В отчета за дейността се описва протичането на дейността, състоянието на Федерацията и се разяснява счетоводния отчет.

(3) Федерацията не разпределя печалба.

ЧЛ. 34. (1) Редът и начините за събиране, съхраняване и изразходване на финансовите средства се определя от Правилник и нормативи на Федерацията.

(2) При прекратяване на дейността на Федерацията активите и пасивите й се разпределят по ред и начин, определен от Общото събрание.

ЧЛ. 35. Решения по стопанисването на недвижимите имоти – собственост на Федерацията, се вземат от Управителния съвет (Изпълнителния комитет).

ЧЛ. 36. (1) Федерацията може да формира парични фондове, предназначени за: осъществяване на синдикални протестни действия (“стачен”); за социално и синдикално подпомагане (“подпомагане”); за трудово-правни и социално-икономически изследвания и консултации (“обслужване и развитие”).

(2) С решение на Управителния съвет (Изпълнителния комитет) могат да бъдат формирани и други фондове.

(3) размерът на средствата, предназначени за осъществяване на синдикални протестни действия, както и за подпомагане на синдикални организации, не се обявява публично.

ЧЛ. 37 ФНСДУО се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание.
 2. При обявяването й в несъстоятелност.
 3. С решение на Окръжния съд по седалището на Федерацията в определени от Закона случаи.

ЧЛ. 38. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет (Изпълнителния комитет) на Федерацията или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия на ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Федерацията.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание, а ако решението не е било взето до прекратяването – от ликвидатора.

ЧЛ. 39. (1) Федерацията може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност:

- консултантска дейност;

- обучение и квалификация;

- информационна дейност;

- правно обслужване;

- издателска дейност;

- печатарска дейност;

- социален отдих и туризъм, както и други дейности, свързани с изпълнението на целите на Федерацията и предмета на основната й дейност.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. В случаи на настъпили форсмажорни обстоятелства от природен, здравен (епидемиологичен), социален или друг характер и/или наложени от тях извънредни правила за обществено и лично поведение, както и при наличие на други обстоятелства, заседанията на ръководните, контролните и изпълнителните органи на Федерацията и нейните основни членове (синдикати (сдружения) и синдикални организации) могат да се провеждат онлайн или по друг начин, уреден с Правила.
 • 2. При наличие на обстоятелствата по § 1., Управителният съвет може да приеме по изключение решение за отлагане провеждането на висшите форуми на Федерацията и нейните структури – конгрес (общо събрание) на Федерацията, конференции на синдикалните сдружения (синдикати) и отчетно-изборни събрания на синдикалните организации или промени в обявена вече отчетно-изборна кампания.
 • 3. Решенията по § 2. се взимат с квалифицирано мнозинство с явно и поименно гласуване.
 • 4. Под форсмажорни обстоятелства се разбира непреодолима сила, непредотвратимо събитие от извънреден характер, правещо обективно невъзможно изпълнението на определени решения или осъществяване на дейността на органите по обичайния, определен в Устава начин, докато тези обстоятелства съществуват. За форсмажорни обстоятелства се приемат и събития като природни бедствия, аварии, войни, земетресения, пожари, пандемични здравни ситуации, както и нормативни и административни актове на държавни и общински органи.
 • 5. Под други обстоятелства се разбира невъзможността за свикване на органите и провеждане на присъствено заседание по определения ред, при необходимост от спешно приемане на решение.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации е юридическо лице, има свой печат, щемпел, знак, утвърдени от нейния Управителен съвет (Изпълнителен комитет).
 • 2. Членовете (синдикати, съюзи, регионални синдикални обединения и синдикални организации) придобиват статут на юридически лица по реда на чл. 49, ал. 2 от Кодекса на труда по силата на членството си във Федерацията.
 • 3. Приемането на нови членове и прекратяването на съществуващото членствено отношение с Федерацията не води до промени в нейния статут, структура и организация.
 • 4. Въпросите, които не са уредени с този Устав, както и в случай, че поради промени в законодателството, съществени изменения в обществено-политическото и икономическо положение в страната, някоя от разпоредбите на този Устав се окаже недействителна, стане неизпълнима или пречи на нормалното осъществяване на дейността на Федерацията, въпросите се решават от Управителния съвет (Изпълнителния комитет), съобразно основните цели и задачи на Федерацията.
 • 5. Председател, главен секретар, членове на Управителния съвет (Изпълнителния комитет), председател на Финансово-контролната комисия на Федерацията могат да бъдат дееспособни български граждани с висше образование, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • 6. Председателят, главният секретар, членовете на Управителния съвет (Изпълнителния комитет), председателят на Финансово-контролната комисия на Федерацията не могат да бъдат лица, заемащи ръководни длъжности в политически партии, работодателски структури, както и работодател по смисъла на Кодекса на труда или орган по назначаване по смисъла на Закона за държавния служител.
 • 7. Всички изборни длъжности във Федерацията, Синдикатите, Синдикалните сдружения по чл. 12 и синдикалните организации по чл. 26 от Устава са изборни и са с мандат от 5 години. Под „мандат“ в смисъла на този Устав се разбира периодът от време между две редовни общи събрания (Конгреси).
 • 8. Седалището на Федерацията е: гр.София, Район „Средец”, ул. „Алабин” №52.
 • 9. Федерацията е учредена за неопределен срок.
 • 10. Учредяване.

Федерацията е учредена на Учредителна конференция (Събрание), проведена на 23 – 24.04.1990 г. в гр.София, като е взето решение за създаването на Федерацията, като правоприемник на всички права и задължения на Централния комитет на профсъюза на работниците от държавните учреждения и организации, който комитет е имал седалище и адрес: гр.София, община „Средец” ул. „Алабин”№52.

ІІ-та редовна отчетно-изборна конференция е проведена на 29-30.09.1993 г., в гр.Плевен.

ІІІ-та редовна отчетно-изборна конференция е проведена на 25-26.10.1997 г., в гр.София.

Извънредна конференция е проведена на 2.06.2000 г. в гр.Велинград.

ІV-та редовна отчетно-изборна конференция е проведена на 29 -30.06.2001 г. в гр.София.

V-та редовна отчетно-изборна конференция е проведена на 2 -3.11.2006 г. в гр.София.

VІ-та редовна отчетно-изборна конференция е проведена на 29 -30.03.2012 г. в гр.София.

VІІ-ми Конгрес – проведен на 09-10.03.2017 г., в гр. София.

VІІІ-ми Конгрес – проведен на 07-08.04.2022 г., в гр. Хисаря.

Федерацията е регистрирана в Софийски градски съд – Фирмено отделение по фирмено дело № 17118/1993 г., със седалище гр.София, Район  „Средец” и адрес на управление ул. „Алабин”№ 52.

Уставът на Федерацията е приет на Учредителната конференция на 23 – 24.04.1990 г.

Уставът е допълнен и изменен на: Третата редовна отчетно-изборна конференция на 25 – 26.10.1997 г., Извънредната конференция на 02.06.2000 г.; ІV-та редовна отчетно-изборна конференция на 28 – 29.06.2001 г.; V-та редовна отчетно-изборна конференция на 2 - 3.11.2006 г. в гр.София; VІ-та редовна отчетно-изборна конференция на 29-30.03.2012 г. в гр. София; VІІ-ми Конгрес – проведен на 09-10.03. 2017 г., в гр. София; VІІІ-ми Конгрес – проведен на 07-08.04.2022 г., в гр. Хисаря.

 • 11. Федерацията на основание решение на Учредителната конференция се определя за член на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
 • 12. Този Устав влиза в сила от датата на неговото приемане на Учредителната конференция, състояла се на 23 – 24.04.1990 г., изменен и допълнен 1997 г., 2000 г., 2001 г., 2006 г., 2012 г., 2017 г., 2022 г.

 

Настоящите промени в Устава са приети на VІІІ-ми Конгрес на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации, проведен на 07-08.04.2022 г., в гр. Хисаря, в уверение на което делегатите са положили своя подпис под тях.