Учредителен протокол                Днес, ……….………..год., се проведе Учредително събрание на синдикална организация  в …....…………….……, с адрес: …………………………………………..…………..
На събранието присъстваха …………………. работници/служители.
За председател на събранието бе избран: …………………………………....
За протоколчик на събранието бе избран: …………………………………....

                Събранието протече при следния дневен ред:
1.    Учредяване на синдикална организация.
2.    Гласуване на решение за членство.
3.    Избор на ръководство на синдикалната организация – синдикален комитет и ревизионна комисия.
4.    Гласуване на начина на събиране на членския внос.

В съответствие с дневния ред учредителното събрание взе следните решения:
По т.1, след проведено гласуване бе прието учредяването на синдикалната организация в ……………………………………………………………………………………...
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
По т.2, след проведено гласуване бе прието, че синдикалната организация става член на ФНСДУО-КНСБ.
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
По т.3, след проведено гласуване бяха избрани:
•    За председател на синдикалната организация: ………………………………………………………………………..……….
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
За секретар/ри на синдикалната организация: ………………………………………………………………………..………. ………………………………………………………………………..……….
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
•    За ревизионната комисия:
председател на ревизионната комисия: ..…………………….………..………....……….
членове на ревизионната комисия: …………..…………………………………..……….
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
По т.4 се приема събирането на членския внос да се извършва: ……………………..

                Приложение: Списък на учредителите на синдикалната организация с подписите им.Дата: ……………                                                                                   Протоколист: ……………………
гр./с. ……………                                      


 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА