Синдикална организация – ФНСДУО – КНСБ

при …………………………………………………………………………….

Протокол                Днес, ……….………..год., се проведе синдикално събрание на членовете на синдикална организация – ФНСДУО – КНСБ към …….……………………………..……
На събранието присъстваха ……………. работници/служители.
За протоколчик на събранието бе избран: …………………………………………....

                Събранието протече при следния дневен ред:
1.    Избор на нов синдикален комитет на синдикалната организация – председател, секретар/ри и ревизионна комисия.
2.    Други (например: приемане на нови членове, искания до работодателя и т.н.).

                В съответствие с дневния ред синдикалното събрание взе следните решения:
По т.1, след проведено гласуване бяха избрани:
•    За председател на синдикалната организация: ………………………………………………………………………..……….
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
За секретар/ри на синдикалната организация: ………………………………………………………………………..………. ………………………………………………………………………..……….
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
•    За ревизионната комисия:
председател на ревизионната комисия: ..…………………….………..………....……….
членове на ревизионната комисия: …………..…………………………………..………...
„За”: ………….., „Против”: …………., „Въздържали се”: …………....;
По т.2 …………………………………………………………………………….

                Приложение: Списък на присъствалите синдикални членове.


 


Дата: ……………                                                     
                    
Протоколист: ……………………

гр./с. ……………               

 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА