Примерен образец

Синдикална  организация  при ……………………………………..………....... –
ФНСДУО –  КНСБ

                                                


                                                                                                                              До
                                                                                                                              Директора  
                                                                                                                              на Областна инспекция
                                                                                                                              по труда – гр. СофияЗАЯВЛЕНИЕ
                Относно: Вписване на Колективен трудов договор


                Уважаеми/а г-н/г-жо Директор,

                Представяме за вписване в специалния регистър и за съхранение официалния текст на Колективен трудов договор, сключен  между ………………………………………………………………………..……………… и Синдикалната  организация  при ……………………………………………………………– ФНСДУО –  КНСБ.

                Приложение: КТД от дата: ………………
(и съответните приложения, ако има такива.)


                Работодател / Директор:   …………………….
                                                                    /Подпис/


                Председател на Синдикалната организация  при .…………………………..…………… – ФНСДУО –  КНСБ:
                                       

 

                   …………………….  

                         /Подпис/