Указания

за събиране, отчитане и разходване на финансовите средства от синдикалната организация на ФНСДУО

 

                Финансовите средства на синдикалните организации на ФНСДУО се формират от източници изрично посочени в чл.26, ал.1, т.9 от Устава на Федерацията.

- членски внос;

- приходи от стопанска дейност;

- помощи;

- дарения;

- лично и обществено спонсорство;

- вещни права;

- други дейности, разрешени от Закона.

 

                Финансовата дейност на СО се осъществява на база на бюджет, приет от Общото събрание на синдикалната организация. Всяка СО - основен член, самостоятелно решава реда и начина за събиране на индивидуалния членски внос на своите членове:

- по ведомост – със съгласие на работника или служителя за удържането му от неговото месечно трудово възнаграждение, чрез договореност в КТД;

- на ръка  - с книга-ведомост, предоставена от Федерацията;

 

                Събранието на СО може да взема решение за събиране на индивидуалния членски внос под приетия размер на отделни синдикални членове в особени случаи(временна незаетост; отпуск, поради временна нетрудоспособност, пенсионери и др.) в оформено решение. Индивидуалния членски внос се определя съгласно чл.32, ал.3 от Устава на Федерацията на 1% от месечния доход след приспадане на данъчното облагане и личните осигурителни и здравни вноски и се събира ежемесечно в основните СО. От събрания членски внос основните синдикални организации съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава задължително отчисляват:

– 25 на сто - за Федерацията;

- 10 на сто - за конкретни мероприятия, специфични само за синдикалното сдружение (Синдикат) и неговите органи, в което членува синдикалната организация;

-- 15 на сто - за КНСБ.

                Преводът на отчисленията / за ФНСДУО, за КНСБ, за Синдикалното сдружение/ се извършва по банковата сметка на ФНСДУО или Сдружението/Синдиката/, всеки месец или на тримесечие, или на ръка в касата на съответното формирование. На редовно отчелите се и спазващи Устава СО се издава документ за принадлежност/представителност.

                Средствата на СО се разходват основно за постигане на синдикални цели и задачи:

1. Организационни разходи;

2. Разходи за печатни информационни бюлетини и пропагандни материали;

3. Обучение;

4. Участие в протестни действия;

5. Солидарно и социално подпомагане;

6. Стопански разходи – консумативи, издръжка, командировки, технически средства;

7. Кадрово обезпечаване – възнаграждения и осигуряване.

 

                Синдикалната организация може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и задачите на организацията:

- консултантска дейност;

- информационна дейност;

- печатарска дейност;

- социален отдих и туризъм,

както и други дейности, разрешени от Закона и свързани с изпълнение на предмета на основната дейност на Федерацията.

Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

                Отговорност за събиране, отчитане и разходване на финансовите средства в СО носят председателят по организационната дейност и секретар-касиерът, който събира и превежда членския внос.

При констатирани нарушения от ФКК при събиране, отчитане и разходване на финансовите средства се съставя констативен протокол, който се изпраща във Федерацията за предприемане на съответните действия.

                При прекратяване на членството на СО във ФНСДУО, набраните финансови средства се превеждат във Федерацията или синдиката по решение на Общото събрание на организацията.Финансовите документи – също.

                Разходите на СО се одобряват от синдикалното ръководство срещу разходно-оправдателни документи – фактури, граждански договори и т.н.

                Всяка година се изготвя отчет за събиране, отчитане и разходване на финансовите средства, който се представя на Общото събрание на организацията/чл.26, ал.2, буква ”е” от Устава/.

                При промяна/нов избор/ на председател и/или секретар-касиер се извършва финансова ревизия от Финансово-контролната комисия на организацията. При поискване или сигнал финансова ревизия може да се извърши от ФКК на Федерацията или Сдружението/Синдиката/, съгласно правомощията и регламентирани в чл.31 от Устава на Федерацията. Съставя се протокол, който се предоставя на ръководството на Федерацията за сведение и предприемане на съответни действия, ако има констатирани нарушения.

                Синдикални организации – основни членове на Федерацията са юридически лица, съгласно чл.49, ал.2 от Кодекса на труда и параграф 2 от Заключителните разпоредби на Устава на Федерацията и могат да откриват свои банкови сметки, и да се регистрират по БУЛСТАТ.

ФНСДУО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел/ЗЮЛНЦ/ в Софийски градски съд – Фирмено отделение като общонационално синдикално сдружение по фирмено дело от 1993 г.

Настоящите Указания са приети на заседание на Федералния съвет и Управителния съвет на ФНСДУО от 5.03.2004 г.

 

                Приложение: Примерен образец на бюджет на синдикална организация.

 

 

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ

ФНСДУО – КНСБ

/СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ/

 

БЮДЖЕТ

ЗА 200_ ГОДИНА

 

Наименование

Разчет

Отчет

А

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

 

 

Б

ПРИХОДИ - общо

 

 

1

Синдикален членски внос

 

 

2

Спонсорство помощи и дарения

 

 

3

Финансови и други приходи

 

 

 

Всичко приходи(А+Б)

 

 

В

Разходи - общо(без оперативен резерв по т.2.3)

 

 

1

Отчисления от членски внос

 

 

1,1

за федерация, синдикат, съюз

 

 

1,2

за КНСБ - 15% от т. Б1

 

 

 

Остатък разходване в СО(Б-В1)

 

 

2

Организационни разходи, подпомагане и резерв - 50%

 

 

2,1

Операционни разходи:

 

 

 

в т.ч.: събрания, заседания

 

 

 

обучения и семинари

 

 

 

командировки

 

 

 

пропагандни материали

 

 

 

протестни действия

 

 

 

други организационни

 

 

2,2

Социално и синдикално подпомагане

 

 

 

в т.ч.: социални помощи за синдикални членове

 

 

 

социални дейности

 

 

2,3

Оперативен резерв

 

 

3

Възнаграждения, административно-финансови - 50%

 

 

3,1

Възнаграждения и осигуровки

 

 

 

в т.ч.:  работни заплати

 

 

 

обезщетения

 

 

 

хонорари

 

 

 

социално и здравно осигуряване

 

 

 

социални разходи и данък върху тях

 

 

3,2

Административно-стопански разходи

 

 

 

в т.ч.: инвентар, материали и консумативи

 

 

 

поща, телефон, факс

 

 

 

наеми, ремонт, поддръжка

 

 

 

транспорт и разходи МПС

 

 

 

абонаменти

 

 

 

други

 

 

3,3

Финансови разходи - данъци и такси

 

 

Г

ОСТАТЪК(А+Б+В) за разпределение:

 

 

 

в т.ч.: за други разходи/без възнаграждения - 50%

 

 

 

оперативен резерв/преходен остатък/ - 50%

 

 

 

Бюджетът е приет с Решение на Синдикалния съвет ..............20…. г.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: